Privacy Statement

Disclaimer, Copyright en Privacy Statement http://www.kommerzijl.com

Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. De gebruiker stemt in met deze voorwaarden op het moment dat hij of zij zich toegang tot de website verschaft en de website gebruikt.

De website www.kommerzijl.com is in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Aktie ’68 gemaakt en onderhouden.

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldige samenstelling geeft Aktie ’68 geen garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website. Aktie ’68 is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aktie ’68 aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met toegang tot of het gebruik van deze website.

 

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aktie ’68.

 

Privacy Statement

Aktie ’68, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40023654, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Aktie ’68
de Akkers 9
9881 PM Kommerzijl
E. kommerzijl@hotmail.com / actie68@live.nl
W. www.kommerzijl.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aktie ’68 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Aktie ’68 haar dienstverlening niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is lidmaatschap van Aktie ’68 niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen)
  • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via deze website, in correspondentie en telefonisch

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Aktie ’68 verwerkt uw persoonlijke gegevens om:

  • Uw lidmaatschap van Aktie ’68 te kunnen beheren.
  • U het dorpsblad “Rond de Riet” te kunnen doen toekomen.
  • U relevante nieuwsberichten te kunnen toesturen. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.
  • Contact met u op te kunnen nemen indien nodig.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aktie ’68 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Aktie ’68 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden fysiek en/of digitaal door Aktie ’68 opgeslagen en gearchiveerd. Aktie ’68 zal uw gegevens conform de richtlijnen bewaren zolang uw lidmaatschap bij Aktie ’68 loopt. Na deze termijn zullen uw gegevens verwijderd worden door Aktie ’68.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aktie ’68 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is in het kader van uw lidmaatschap van Aktie ’68 of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, indien van toepassing, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aktie ’68 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Aktie ’68 deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden: WordPress.com, partijen die betalingen verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Aktie ’68 gebruikt wel First-party cookies en geen
Third-party cookies. First-party cookies worden door de website zelf gezet en kunnen alleen door de website zelf worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor de functionaliteit van de website. Third-party cookies worden door derden zoals adverteerders geplaatst.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Als u geen cookies accepteert, kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Het weigeren van cookies heeft ook niet tot gevolg dat er geen advertenties meer getoond worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aktie ‘68 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kommerzijl@hotmail.com of actie68@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aktie ‘68wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Aktie ’68 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kommerzijl@hotmail.com of actie68@live.nl.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid

Aktie ‘68 behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Aktie ‘68 over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u dit email adres: kommerzijl@hotmail.com of actie68@live.nl.